سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

55235000021

با مـا در تمـاس باشـید

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی اصفهان


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸۰*۸۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۱۸۰


+۲.۳%

۹۰*۹۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۱۸۰


+۲.۳%

۱۰۰*۱۰۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۱۸۰


+۲.۳%

۱۲۰*۱۲۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۱۸۰


+۲.۳%

۱۴۰*۱۴۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۱۸۰


+۲.۳%

۱۰۰*۱۰۰ ۶ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۱۸۰


+۲.۳%

۱۲۰*۱۲۰ ۶ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۱۸۰


+۲.۳%

۶۰*۱۲۰ ۶ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۱۸۰


+۲.۳%

۱۴۰*۱۴۰ ۶ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۱۸۰


+۲.۳%

۲۵۰*۱۵۰ ۶ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۱۸۰


+۲.۳%

پروفیل صنعتی تهران


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸۰*۸۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۹۰


+۰.۰%

۱۰۰*۱۰۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۹۰


+۰.۰%

۱۵۰*۱۵۰ ۴ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۹۰


+۰.۰%

۶۰*۶۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۷۰*۷۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۴۰*۸۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۶۰*۸۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۸۰*۸۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۹۰*۹۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۰۰*۱۰۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۵۰*۱۰۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۲۰*۱۲۰ ۵ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۴۰*۱۴۰ ۵ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۰۰*۱۵۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۵۰*۱۵۰ ۵ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۶۰*۱۶۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۰۰*۱۸۰ ۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۸۰*۱۸۰ ۵ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۰۰*۲۰۰ ۵ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۷۰*۷۰ ۶ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۸۰*۸۰ ۶ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۹۰*۹۰ ۶ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۵۰*۱۰۰ ۶ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۰۰*۱۰۰ ۶ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۲۰*۱۲۰ ۶ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۴۰*۱۴۰ ۶ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۰۰*۱۵۰ ۶ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۵۰*۱۵۰ ۶ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۶۰*۱۶۰ ۶ ۶ متری بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۶۰*۱۶۰ ۶ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۸۰*۱۸۰ ۶ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۱۰۰*۲۰۰ ۶ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۳۷۰


+۰.۷%

۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۹۰*۹۰ ۸ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۱۰۰*۱۰۰ ۸ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۱۲۰*۱۲۰ ۸ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۱۴۰*۱۴۰ ۸ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۱۰۰*۱۵۰ ۸ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۱۵۰*۱۵۰ ۸ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۱۰۰*۱۸۰ ۸ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۱۸۰*۱۸۰ ۸ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۱۰۰*۲۰۰ ۸ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

پروفیل صنعتی کالوپ


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴۰*۱۴۰ ۶ ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۰۹۰


+۰.۰%

۱۸۰*۱۸۰ ۶ ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۰۹۰


+۰.۰%

۲۰۰*۲۰۰ ۶ ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۰۹۰


+۰.۰%

۳۰۰*۳۰۰ ۶ ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۰۹۰


+۰.۰%

۱۴۰*۱۴۰ ۸ ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۱۸۰*۱۸۰ ۸ ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۲۰۰*۲۰۰ ۸ ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۱۵۰*۲۵۰ ۸ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۸۳۰


+۰.۰%

۳۰۰*۳۰۰ ۸ ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۱۴۰*۱۴۰ ۱۰ ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۱۸۰*۱۸۰ ۱۰ ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۲۰۰*۲۰۰ ۱۰ ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%

۳۰۰*۳۰۰ ۱۰ ۶ متری / ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۰%