سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

55235000021

با مـا در تمـاس باشـید

پروفیل

پروفیل اصفهان


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۲۰*۲۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۶۱۰


+۰.۰%

۳۰*۳۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۴۰*۴۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۶۰*۴۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۸۰*۴۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۲۰*۲۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۵,۷۸۰


+۰.۰%

۳۰*۳۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۵,۶۰۰


+۰.۰%

۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۵,۶۰۰


+۰.۰%

۵۰*۵۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۵,۶۰۰


+۰.۰%

۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۵,۶۰۰


+۰.۰%

۴۰*۴۰ ۳ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۷۰*۷۰ ۳ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۸۰*۸۰ ۳ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۹۰*۹۰ ۳ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۱۳۵*۱۳۵ ۳ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۵۰*۵۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۶۰*۶۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۹۰*۹۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۱۲۰*۱۲۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

۱۳۵*۱۳۵ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۰۶۰


+۰.۰%

پروفیل تهران


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۲۰*۱۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۳۴۰


+۰.۰%

۲۰*۲۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۰۷۰


+۰.۰%

۳۰*۲۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۹۳۰


+۰.۰%

۳۰*۳۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۷۰۰


+۰.۰%

۲۰*۴۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۷۰۰


+۰.۰%

۴۰*۴۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۷۰۰


+۰.۰%

۸۰*۴۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۷۰۰


+۰.۰%

۳۰*۵۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۷۰۰


+۰.۰%

۵۰*۵۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۷۰۰


+۰.۰%

۳۰*۶۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۷۰۰


+۰.۰%

۶۰*۶۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۷۰۰


+۰.۰%

۸۰*۸۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۷۰۰


+۰.۰%

۵۰۷ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۷۰۰


+۰.۰%

۵۰۸ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۷۰۰


+۰.۰%

۵۰۹ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۶,۷۰۰


+۰.۰%

۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۳۰*۵۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۵۰*۵۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۳۰*۶۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۶۰*۶۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۷۰*۷۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۴۰*۸۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۸۰*۸۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۹۰*۹۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۱۰۰*۱۰۰ ۲.۵ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۵۰*۵۰ ۳ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۶۰*۶۰ ۳ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۷۰*۷۰ ۳ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۸۰*۸۰ ۳ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۹۰*۹۰ ۳ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۱۰۰*۱۰۰ ۳ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۱۲۰*۱۲۰ ۳ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۱۴۰*۱۴۰ ۳ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۱۰۰*۶۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۰۸۰


+۰.۰%

۶۰*۶۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۹۹۰


+۰.۰%

۷۰*۷۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۹۹۰


+۰.۰%

۴۰*۸۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۹۹۰


+۰.۰%

۶۰*۸۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۹۹۰


+۰.۰%

۹۰*۹۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۹۹۰


+۰.۰%

۵۰*۱۰۰ ۴ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۰۷۰


+۰.۰%

۱۲۰*۱۲۰ ۴ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۹۹۰


+۰.۰%

۱۴۰*۱۴۰ ۴ ۱۲ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۹۹۰


+۰.۰%

پروفیل اطلس فولاد مازندران


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
چارچوب فرانسه ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۲۰*۲۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۷۱۰


+۰.۰%

۲۵*۲۵ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۳۰*۲۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۳۰*۳۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۲۰*۴۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۴۰*۴۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۳۰*۵۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۳۰*۶۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۶۰*۶۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۷۰*۷۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۸۰*۴۰ ۲ شاخه ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۹۰*۹۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%

۱۰۰*۴۰ ۲ ۶ متری کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۱۶۰


+۰.۰%