سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

55235000021

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه شهریار تبریز


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۲ ۱۲۵۰ شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۴۴۰


+۱.۰%

۲ ۱۰۰۰ شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۹۸۰


+۱.۰%

۲.۵ ۱۲۵۰ شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۱۹۰


+۰.۹%

۳ ۱۰۰۰ شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۵,۲۳۰


+۰.۸%

۳ ۱۲۵۰ شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۵,۹۶۰


+۰.۸%

۲.۵ ۱۰۰۰ شهریار تبریز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۱۹۰


+۰.۹%

ورق گالوانیزه شهرکرد


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۰.۴ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۷,۴۳۰


+۰.۸%

۰.۵ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۳,۱۲۰


+۰.۹%

۰.۵ ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۳,۱۲۰


+۰.۹%

۰.۷ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۰۰


+۱.۰%

۰.۷ ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۴۴۰


+۱.۰%

۰.۸ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۰.۸ ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۰.۶ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۰۱۰


+۰.۹%

۰.۶ ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۳۸۰


+۰.۹%

۰.۹ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۰.۹ ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۱ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۱ ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۲۶۰


+۱.۰%

۱.۲۵ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۱.۲۵ ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۱.۵ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۲۶۰


+۱.۰%

۱.۵ ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۲۶۰


+۱.۰%

۲ ۱۰۰۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۰۰


+۱.۰%

۲ ۱۲۵۰ شهرکرد رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۰۰


+۱.۰%

ورق گالوانیزه کاشان


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۰.۳ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۵۳,۰۳۰


+۰.۷%

۰.۴ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۸,۸۱۰


+۰.۸%

۰.۴ ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۶,۹۷۰


+۰.۸%

۰.۵ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۵,۷۸۰


+۰.۸%

۰.۵ ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۴,۴۰۰


+۰.۸%

۰.۷ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۷۲۰


+۱.۰%

۰.۷ ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۳۵۰


+۱.۰%

۰.۸ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۶۲۰


+۱.۰%

۰.۸ ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۰۷۰


+۱.۰%

۰.۴۵ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۷,۸۰۰


+۰.۸%

۰.۴۵ ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۵,۵۱۰


+۰.۸%

۰.۵۵ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۶,۸۸۰


+۰.۸%

۰.۵۵ ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۹۳۰


+۰.۹%

۰.۶ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۴,۶۸۰


+۰.۸%

۰.۶ ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۴,۵۹۰


+۰.۸%

۰.۹ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۹۸۰


+۱.۰%

۰.۹ ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۳۴۰


+۱.۰%

۱ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۴۴۰


+۱.۰%

۱ ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۹,۳۶۰


+۰.۹%

۱.۲۵ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۲۶۰


+۱.۰%

۱.۲۵ ۱۲۵۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۲۶۰


+۱.۰%

۱.۵ ۱۰۰۰ کاشان رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۴۴۰


+۱.۰%

ورق گالوانیزه هفت الماس


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۰.۴ ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۵,۸۷۰


+۰.۸%

۰.۴ ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۵,۸۷۰


+۰.۸%

۰.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۲,۵۷۰


+۰.۹%

۰.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۲,۵۷۰


+۰.۹%

۰.۷ ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۱۷۰


+۱.۰%

۰.۷ ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۸۰۰


+۱.۰%

۰.۸ ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۱۶۰


+۱.۰%

۰.۸ ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۱۶۰


+۱.۰%

۰.۶ ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۰۹۰


+۰.۹%

۰.۶ ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۷۳۰


+۰.۹%

۰.۹ ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۱۶۰


+۱.۰%

۰.۹ ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۱۶۰


+۱.۰%

۱ ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۱۶۰


+۱.۰%

۱ ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۶۲۰


+۱.۰%

۱.۲۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۲۵۰


+۱.۰%

۱.۲۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۲۵۰


+۱.۰%

۱.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۵۲۰


+۱.۰%

۱.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۵۲۰


+۱.۰%

۲.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۹%

۲.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۲۹۰


+۰.۹%

۲ ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۸۰۰


+۱.۰%

۲ ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۸۰۰


+۱.۰%

ورق گالوانیزه تاراز


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

ضخامت سایز برند حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۰.۴ ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۷,۴۳۰


+۰.۸%

۰.۵ ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۳,۱۲۰


+۰.۹%

۰.۵ ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۳,۱۲۰


+۰.۹%

۰.۷ ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۰۰


+۱.۰%

۰.۷ ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۴۴۰


+۱.۰%

۰.۸ ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۰.۸ ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۰.۶ ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۰۱۰


+۰.۹%

۰.۶ ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۳۸۰


+۰.۹%

۰.۹ ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۰.۹ ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۱.۲ ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۱.۲ ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۱ ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۱ ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۲۶۰


+۱.۰%

۱.۵ ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۲۶۰


+۱.۰%

۱.۵ ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۲۶۰


+۱.۰%

۲ ۱۰۰۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۰۰


+۱.۰%

۲ ۱۲۵۰ تاراز رول بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۰۰


+۱.۰%