سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

55235000021

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی فولاد مبارکه


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۰.۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۳,۲۱۰


+۰.۹%

۰.۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۳,۲۱۰


+۰.۹%

۰.۷ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۷۳۰


+۰.۹%

۰.۷ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۷۳۰


+۰.۹%

۰.۸ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۹,۳۶۰


+۰.۹%

۰.۸ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۹,۳۶۰


+۰.۹%

۰.۶ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۴۶۰


+۰.۹%

۰.۶ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۲,۲۰۰


+۰.۹%

۰.۹ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۹,۲۷۰


+۰.۹%

۰.۹ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۹,۲۷۰


+۰.۹%

۱ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۹,۴۵۰


+۰.۹%

۱ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۹,۶۳۰


+۰.۹%

۱.۲۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۹,۴۵۰


+۰.۹%

۱.۲۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۹,۴۵۰


+۰.۹%

۱.۵ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۰۹۰


+۰.۹%

۱.۵ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۰۹۰


+۰.۹%

۲ ۱۰۰۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۰۹۰


+۰.۹%

۲ ۱۲۵۰ فولاد مبارکه ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۰۹۰


+۰.۹%

ورق روغنی هفت الماس


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۰.۴ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۴۷۰


+۰.۹%

۰.۴ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۴۷۰


+۰.۹%

۰.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۷۳۰


+۰.۹%

۰.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۷۳۰


+۰.۹%

۰.۷ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۹۰


+۱.۰%

۰.۷ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۹۰


+۱.۰%

۰.۸ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۵۲۰


+۱.۰%

۰.۸ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۵۲۰


+۱.۰%

۰.۶ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۹,۱۸۰


+۰.۹%

۰.۶ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۹,۱۸۰


+۰.۹%

۰.۹ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۳۵۰


+۱.۰%

۰.۹ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۱ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۱ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۱.۲۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۲۶۰


+۱.۰%

۱.۲۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۵۲۰


+۱.۰%

۱.۵ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۸۹۰


+۱.۰%

۱.۵ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۷۱۰


+۱.۰%

۲ ۱۰۰۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۴۳۰


+۱.۰%

۲ ۱۲۵۰ هفت الماس ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۴۳۰


+۱.۰%

ورق روغنی فولاد غرب


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

ضخامت سایز برند استاندارد محل تحویل حالت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۰.۴ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۱,۱۹۰


+۰.۹%

۰.۵ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۴۶۰


+۰.۹%

۰.۵ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴۰,۴۶۰


+۰.۹%

۰.۷ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۷۲۰


+۱.۰%

۰.۷ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۷۲۰


+۱.۰%

۰.۸ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۲۵۰


+۱.۰%

۰.۸ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۲۵۰


+۱.۰%

۰.۶ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۰۰


+۱.۰%

۰.۶ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۹۰۰


+۱.۰%

۰.۹ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۸,۰۷۰


+۱.۰%

۰.۹ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۴۳۰


+۱.۰%

۱.۲ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۹۸۰


+۱.۰%

۱.۲ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۲۵۰


+۱.۰%

۱ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۴۳۰


+۱.۰%

۱ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۴۳۰


+۱.۰%

۱.۵ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۶۲۰


+۱.۰%

۱.۵ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۴۳۰


+۱.۰%

۲ ۱۰۰۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۱۶۰


+۱.۰%

۲ ۱۲۵۰ فولاد غرب ST12 بنگاه تهران رول ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۷,۱۶۰


+۱.۰%