سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

55235000021

با مـا در تمـاس باشـید

هاش

هاش HEA


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز استاندارد حالت برند محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ HEA ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۵,۰۵۰


+۵.۳%

۱۴ HEA شاخه ۱۲ متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۰۷۰


+۰.۰%

۱۶ HEA شاخه ۱۲ متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۹,۵۴۰


+۱.۹%

۱۸ HEA شاخه ۱۲ متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۴۳,۱۲۰


+۰.۰%

۲۰ HEA شاخه ۱۲ متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۸,۵۳۰


+۰.۰%

۲۲ HEA شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۱.۶%

۲۴ HEA شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۳.۳%

۲۶ HEA شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۱.۶%

۲۸ HEA شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۴,۱۳۰


+۱.۷%

۳۰ HEA شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۵,۹۶۰


+۰.۰%

۳۲ HEA شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۰.۰%

۳۴ HEA شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۰.۰%

۳۶ HEA شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۰.۰%

۴۰ HEA شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۰.۰%

۵۰ HEA شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۰.۰%

هاش HEB


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز استاندارد حالت برند محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۵,۰۵۰


+۳.۴%

۱۲ HEB ۱۲ متری ترک-کره بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۵,۰۵۰


+۵.۳%

۱۴ HEB شاخه ۱۲ متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۰۷۰


+۰.۰%

۱۶ HEB شاخه ۱۲ متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۰۷۰


+۰.۰%

۱۸ HEB شاخه ۱۲ متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۷,۰۷۰


+۰.۰%

۲۰ HEB شاخه ۱۲ متری ذوب آهن بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۰,۴۶۰


+۱.۹%

۲۲ HEB شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۰,۴۶۰


+۰.۰%

۲۶ HEB شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۱.۶%

۲۴ HEB شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۲,۲۹۰


+۱.۸%

۲۸ HEB شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۱.۶%

۳۰ HEB شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۱.۶%

۳۲ HEB شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۴,۱۳۰


+۱.۷%

۳۴ HEB شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۱.۶%

۳۶ HEB شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۰.۰%

۴۰ HEB شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۰.۰%

۵۰ HEB شاخه ۱۲ متری وارداتی بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۵۶,۸۸۰


+۱.۶%