سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

55235000021

با مـا در تمـاس باشـید

نبشی


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۷۰*۷۰ ۷ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۷۰۰


+۰.۹%

۴۰*۴۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۵۷۰


+۰.۸%

۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۳۰۰


+۲.۰%

۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۰۷۰


+۰.۸%

۵۰*۵۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۷۰۰


+۰.۹%

۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۸۵۰


+۲.۱%

۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۷۰۰


+۰.۹%

۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۸۵۰


+۲.۱%

۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۷۰۰


+۰.۹%

۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۸۵۰


+۲.۱%

۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۷۰۰


+۰.۹%

۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۲۱۰


+۲.۰%

۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۲۰۰


+۰.۸%

۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۹۵۰


+۲.۰%

۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۲۰۰


+۰.۸%

۱۵۰*۱۵۰ ۱۵ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۳۷,۷۱۰


+۱.۲%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۳۰*۳۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۴۳۰


+۰.۴%

۳۰*۳۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۴۹۰


+۲.۰%

۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۴۳۰


+۰.۴%

۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۳۰۰


+۲.۰%

۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۳۴۰


+۰.۴%

۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۳۰۰


+۲.۰%

۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۴%

۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۳۰۰


+۲.۰%

۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۰۲۰


+۰.۴%

۸۰*۸۰ ۸ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۲۵۰


+۰.۴%

۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۳۰۰


+۲.۰%

۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۳۹۰


+۰.۴%

۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۴%

۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۴۰۰


+۲.۰%

نبشی ناب تبریز


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۲۰


+۴.۱%

۵۰*۵۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۲۰


+۴.۱%

۶۰*۶۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۲۰


+۴.۱%

۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۹۴۰


+۴.۲%

۶۰*۶۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۹۴۰


+۴.۲%

۷۰*۷۰ ۶ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۵۸۰


+۴.۰%

۷۰*۷۰ ۷ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۴۰۰


+۴.۱%

۷۰*۷۰ ۷ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۹۴۰


+۴.۲%

۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۷۵۰


+۴.۲%

۸۰*۸۰ ۸ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۲۱۰


+۴.۱%

نبشی صنایع فولاد کوهپایه


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۳۰*۳۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۲۱۰


-۰.۴%

۴۰*۴۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۹۸۰


-۰.۴%

۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۴۸۰


-۰.۴%

نبشی ظهوریان


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۳۰*۳۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۲۰


+۲.۰%

۳۰*۳۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۳۴۰


+۰.۸%

۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۲۰


+۲.۰%

۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۸%

۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۲۰


+۲.۰%

۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۸%

۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۲۰


+۲.۰%

۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۸%

۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۲۰


+۲.۰%

۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۸%

۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۸%

نبشی آونگان


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸۰ *۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۲۹۰


+۴.۳%

۱۰۰*۱۰۰ ۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۱.۳%

۱۲۰*۱۲۰ ۱۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۲۹۰


+۲.۱%

نبشی منظومه


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۲.۱%

۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۲.۱%

۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


+۰.۰%

۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۲.۱%

۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


+۰.۰%

۸۰*۸۰ ۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


+۰.۰%

نبشی فولاد سپهر ایرانیان


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۴۰*۴۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۰.۰%

۴۰*۴۰ ۲.۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۰.۰%

۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۴۸۰


+۰.۰%

نبشی فولاد جاوید بناب


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۶۰*۶۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۰۳۰


+۰.۰%

۶۰*۶۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۷۵۰


+۲.۱%

۶۰*۶۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۲.۱%

۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۲.۱%

۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۲.۱%

۴۰*۴۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۸۵۰


+۲.۱%

۵۰*۵۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۲.۱%

نبشی ماهان ذوب


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۵۰*۵۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۹۳۰


+۰.۰%

نبشی نستا


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۴۰*۴۰ ۳ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۵۶۰


+۰.۰%

۴۰*۴۰ ۴ ۶متری سبک کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۵۷۰


+۲.۱%

نبشی ابهر


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


+۰.۰%

۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۰۳۰


+۲.۰%

نبشی زنجان


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز ضخامت حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۹۳۰


+۱.۳%

۵۰*۵۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۹۳۰


+۱.۳%

۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۹۳۰


+۱.۳%

۶۰*۶۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۹۳۰


+۱.۳%

۴۰*۴۰ ۴ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۳۹۰


+۲.۱%

۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۳۹۰


+۲.۱%

۵۰*۵۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۹۳۰


+۱.۳%

۶۰*۶۰ ۵ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۹۳۰


+۱.۳%

۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۳۹۰


+۲.۱%

۶۰*۶۰ ۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۹۳۰


+۱.۳%