سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

55235000021

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت ناودانی

ناودانی ناب تبریز


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۲,۴۸۰


+۰.۰%

۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۲,۶۶۰


+۰.۰%

۱۲ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۲,۶۶۰


+۰.۰%

۱۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۲,۵۷۰


+۰.۰%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۲,۸۵۰


+۰.۸%

۶ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۳,۷۶۰


+۰.۰%

۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۲,۸۰۰


+۱.۴%

۸ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۳,۴۰۰


+۰.۰%

۱۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۲,۸۰۰


+۱.۰%

۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۲,۷۱۰


+۱.۰%

۱۰ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۳,۴۰۰


+۰.۰%

۱۲ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۳,۵۸۰


+۰.۰%

۱۴ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۳,۸۵۰


+۰.۰%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۴,۷۷۰


+۰.۰%

۱۶ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۴,۷۷۰


+۰.۰%

۱۸ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۵,۶۹۰


+۰.۰%

۲۰ ۱۲ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۱,۱۹۰


+۰.۰%

ناودانی فولاد تهران


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۲,۲۹۰


+۰.۰%

۶ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۲,۱۱۰


+۰.۰%

۶ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۳,۵۸۰


+۰.۰%

۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۱,۷۴۰


+۰.۰%

۸ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۳,۰۳۰


+۰.۰%

۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۱,۷۴۰


+۰.۰%

۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۱,۷۴۰


+۰.۰%

۱۰ ۶ متری کیلوگرم بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۳,۰۳۰


+۰.۰%

ناودانی فولاد فراد


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۱,۵۶۰


+۰.۰%

۱۰ ۶ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۱,۵۶۰


+۰.۰%