سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

55235000021

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت میلگرد امروز


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۶۱۰


+۱.۳%

۱۲ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۶۱۰


+۱.۳%

۱۴ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۱۹۰


+۱.۳%

۱۶ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۱۹۰


+۱.۳%

۱۸ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۱.۳%

۲۰ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۱۹۰


+۱.۳%

۲۲ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۱۹۰


+۱.۳%

۲۵ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۱۹۰


+۱.۳%

۲۸ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۱۹۰


+۱.۳%

۳۲ میانه A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۱۹۰


+۱.۳%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۰۳۰


+۱.۲%

۱۶ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۲۰


+۱.۲%

۱۸ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۱.۲%

۲۰ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۱.۲%

۲۲ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۱.۲%

۲۵ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۶۶۰


+۱.۲%

۲۸ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۲۹۰


+۱.۲%

۳۲ ذوب آهن اصفهان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۳۹۰


+۱.۲%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ ظفر بناب A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۴۸۰


+۰.۴%

۱۲ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۴۸۰


+۰.۴%

۱۴ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۴%

۱۶ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۴%

۱۸ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۴%

۲۰ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۴%

۲۲ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۴%

۲۵ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۴%

۲۸ ظفر بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۱۱۰


+۰.۴%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۵۲۰


+۰.۰%

۱۴ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۱۴ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


+۰.۰%

۱۶ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۱۶ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


+۰.۰%

۱۸ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۱۸ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


+۰.۰%

۲۰ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۲۰ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


+۰.۰%

۲۲ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۲۲ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


+۰.۰%

۲۵ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۲۵ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


+۰.۰%

۲۸ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۲۸ نیشابور A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


+۰.۰%

۳۲ نیشابور A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۹۳۰


+۰.۰%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۵.۵ ابهر A1 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۲۹۰


+۰.۰%

۶.۵ ابهر A1 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۲۹۰


+۰.۰%

۸ ابهر A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۲۹۰


+۰.۴%

۱۰ ابهر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۴۲۰


+۰.۴%

۱۰ ابهر A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۱۲ ابهر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۴۲۰


+۰.۴%

۱۲ ابهر A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۱۴ ابهر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۱۶ ابهر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۱۸ ابهر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۲۰ ابهر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۲۲ ابهر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۲۵ ابهر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۲۰۰


+۰.۴%

۱۰ امیرکبیر A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۷۴۰


+۰.۴%

۱۲ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۶۷۰


+۰.۰%

۱۲ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۷۴۰


+۰.۴%

۱۴ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۱۴ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۱۶ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۱۶ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۱۸ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۱۸ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۲۰ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۲۰ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۲۲ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۲۲ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۲۵ امیرکبیر A3 بنگاه تهران کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۳۸۰


+۰.۰%

۲۵ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۰.۴%

۲۸ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۵۶۰


+۰.۴%

۳۲ امیرکبیر A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۵۶۰


+۰.۴%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۲۰۰


+۱.۷%

۱۲ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۲۰۰


+۱.۷%

۱۴ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۱.۸%

۱۶ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۱.۸%

۱۸ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۱.۸%

۲۰ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۱.۸%

۲۲ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۱.۸%

۲۵ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۱.۸%

۲۸ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۱.۸%

۳۲ فایکو A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۲۹۰


+۱.۸%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۴,۸۶۰


-۱۰.۹%

۱۰ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۴۹۰


-۶.۶%

۱۲ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۲۱۰


-۱.۴%

۱۴ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


+۰.۴%

۱۶ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۸۴۰


-۰.۸%

۱۸ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۶۵۰


-۰.۸%

۲۰ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۶۵۰


-۰.۸%

۲۲ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۶۵۰


-۰.۸%

۲۵ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۶۵۰


-۰.۸%

۲۸ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۶۵۰


-۰.۸%

۳۲ بافق یزد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۶۵۰


-۰.۸%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ شاهین بناب A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۱۹۰


+۰.۰%

۱۰ شاهین بناب A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۸۳۰


+۰.۰%

۱۲ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۹۲۰


+۰.۰%

۱۴ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۶۴۰


+۰.۰%

۱۶ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۶۴۰


+۰.۰%

۱۸ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۶۴۰


+۰.۰%

۲۰ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۶۴۰


+۰.۰%

۲۲ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۶۴۰


+۰.۰%

۲۵ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۶۴۰


+۰.۰%

۲۸ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۶۴۰


+۰.۰%

۳۲ شاهین بناب A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۶۴۰


+۰.۰%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ راد همدان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۴,۵۱۰


+۰.۴%

۱۰ راد همدان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۴,۰۵۰


+۰.۴%

۱۲ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۴۱۰


+۰.۴%

۱۴ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۲۳۰


+۰.۴%

۱۶ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۳۰


+۰.۴%

۱۸ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۳۰


+۰.۴%

۲۰ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۳۰


+۰.۴%

۲۲ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۳۰


+۰.۴%

۲۵ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۸۰


+۰.۴%

۲۸ راد همدان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۱۸۰


+۰.۴%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ کاشان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۴۹۰


+۰.۰%

۱۲ کاشان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۳۰۰


+۰.۰%

۱۴ کاشان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۴۸۰


+۰.۰%

۱۶ کاشان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۴۸۰


+۰.۰%

۲۰ کاشان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۴۸۰


+۰.۰%

۲۲ کاشان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۴۸۰


+۰.۰%

۲۵ کاشان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۴۸۰


+۰.۰%

۲۸ کاشان A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۲,۴۸۰


+۰.۰%

۵.۵ کاشان A1 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۸۵۰


+۰.۰%

۶.۵ کاشان A1 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۸۵۰


+۰.۰%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۰ آریان فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۷۴۰


-۳.۳%

۱۰ آریان فولاد A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۶۵۰


-۳.۳%

۱۲ آریان فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۷۴۰


-۳.۳%

۱۲ آریان فولاد A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۵۶۰


-۳.۳%

۱۴ آریان فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۶۵۰


-۳.۳%

۱۶ آریان فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۶۵۰


-۳.۳%

۱۸ آریان فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۶۵۰


-۳.۳%

۲۰ آریان فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۴۷۰


-۳.۳%

۲۲ آریان فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۴۷۰


-۳.۳%

۲۵ آریان فولاد A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۴۷۰


-۳.۳%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۸ فولاد سپهر ایرانیان A2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۳,۰۳۰


+۰.۰%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۱,۹۳۰


+۰.۰%

۱۴ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۱۶ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۱۸ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۲۰ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۲۲ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۲۵ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۲۸ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۳۲ کوثر اهواز A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۱/۱ )

سایز برند استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۱۶ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۱۸ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۲۰ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۲۲ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۲۵ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%

۲۸ خلیج فارس A3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۱
۲۰,۷۳۰


+۰.۰%