سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

55235000021

با مـا در تمـاس باشـید

قیمت تیرآهن

تیرآهن ذوب آهن


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴,۷۲۴,۷۷۰


-۱.۰%

۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳,۸۵۳,۲۱۰


+۱.۲%

۱۴ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۵,۲۳۰


+۱.۹%

۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳,۸۹۹,۰۸۰


+۱.۲%

۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴,۷۲۴,۷۷۰


-۱.۰%

۱۶ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۴,۷۷۰


+۱.۹%

۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۵,۶۴۲,۲۰۰


-۰.۸%

۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۵,۶۸۸,۰۷۰


+۲.۵%

۱۸ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۴,۷۷۰


+۱.۹%

۲۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۷,۹۳۵,۷۸۰


-۰.۶%

۲۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۹,۸۲۰


+۳.۲%

۲۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۹,۴۰۳,۶۷۰


-۰.۵%

۲۲ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۹,۸۲۰


+۳.۲%

۲۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۱,۴۶۷,۸۹۰


+۸.۷%

۲۴ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۹,۸۲۰


+۳.۲%

۲۷ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۲,۳۳۹,۴۵۰


-۰.۴%

۲۷ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۲,۳۸۵,۳۲۰


+۳.۸%

۲۷ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲۹,۳۶۰


+۴.۹%

۳۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰


-۰.۹%

۳۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه اصفهان ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۱۵,۱۳۷,۶۲۰


+۳.۱%

۳۰ ۱۲ متری کیلوگرم کارخانه ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۰,۷۳۰


+۳.۱%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳,۲۱۱,۰۱۰


+۰.۰%

۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۴,۱۲۸,۴۴۰


+۰.۰%

۱۸ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۵,۰۴۵,۸۷۰


+۰.۰%

۲۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۶,۸۸۰,۷۳۰


+۲.۷%

۲۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۷,۷۹۸,۱۷۰


+۲.۴%

۲۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۹,۶۳۳,۰۳۰


+۷.۱%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳,۰۲۷,۵۲۰


+۰.۰%

۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳,۸۵۳,۲۱۰


+۰.۰%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳,۹۹۰,۸۳۰


+۰.۰%

۲۰ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۶,۷۸۸,۹۹۰


+۵.۷%

۲۲ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۷,۷۰۶,۴۲۰


+۲.۴%

تیرآهن اطلس


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲,۷۹۸,۱۷۰


+۱.۷%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳,۰۲۷,۵۲۰


+۰.۶%

۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳,۸۵۳,۲۱۰


+۰.۵%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲,۸۸۹,۹۱۰


+۰.۰%

۱۶ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳,۸۰۷,۳۴۰


+۱.۲%


آخرین بروزرسانی :

امروز

( ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ )

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
۱۴ ۱۲ متری شاخه بنگاه تهران ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲,۸۴۴,۰۴۰


+۰.۰%